CompaNanny staat voor goede zorg, op alle vlakken. Je mag er daarom van uitgaan dat CompaNanny zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. 

Over CompaNanny, persoonsgegevens en verwerken

CompaNanny Nederland B.V., hierna “CompaNanny, wij of ons”, is statutair gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34264824. De organisatie van CompaNanny is gericht op kinderopvang. Het waarborgen van de privacy van de medewerkers, de kinderen die door ons worden opgevangen, diens ouders, de (website)bezoekers en overige relaties, is daarbij van fundamenteel belang. CompaNanny verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het begrip “persoonsgegevens” moet je denken aan elk stukje informatie dat direct of indirect leidt tot de identificatie van een natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator; of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voorbeelden van “verwerken” zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle natuurlijke personen waarvan CompaNanny persoonsgegevens verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • medewerkers;
 • sollicitanten;
 • bezoekers van onze website;
 • klanten van CompaNanny: dat wil zeggen de ouders wiens kinderen kinderopvang bij ons genieten;
 • potentiele klanten van CompaNanny;
 • contactpersonen van leveranciers;
 • (andere) derden die met CompaNanny communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt CompaNanny en waarom?

CompaNanny verwerkt persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die eventueel gegenereerd zijn tijdens jouw bezoek aan onze website. In algemene zin verwerkt CompaNanny persoonsgegevens

voor de navolgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact met jou;
 • uitbetalen salaris;
 • het nakomen van onze wettelijke en contractuele (bewaar)verplichtingen;
 • het behartigen van gerechtvaardigde belangen van CompaNanny, bijvoorbeeld in het kader van de behandelingvan een klacht;

Privacy Statement Medewerker

 • voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.